nieuws

BEWEGING VERDIENT STIMULANCE

Arnhem – Een aantrekkelijke, groene leefomgeving én ook de aanwezigheid van een maatje om samen mee te bewegen, stimuleren inwoners om er op uit te gaan en te bewegen. Dat is één van de conclusies uit een groot onderzoek in de provincie.

Provincie Gelderland, de Gelderse GGD’en, de Gelderse Sport Federatie en gemeente Arnhem hebben afgelopen zomer hun krachten gebundeld en onderzocht hoe Gelderlanders denken over hun leefomgeving in relatie tot bewegen. Met als doel, meer inzicht te krijgen in welke aspecten in de leefomgeving samenhangen met meer  fysieke activiteit. Ruim 8.700 respondenten werkten mee.

Provincie Gelderland monitort sinds 2019 het welbevinden van haar inwoners. Daarnaast voeren de GGD’en en het RIVM sinds april 2020 een grootschalig landelijk onderzoek uit naar het gedrag en ervaringen van mensen, al dan niet gerelateerd aan COVID-19. Nu zetten de provincie, de GGD’en, de Gelderse Sport Federatie en gemeente Arnhem zich gezamenlijk in om te bezien hoe een leefomgeving het meest uitnodigt tot bewegen.

Sociale omgeving belangrijk voor de mate van bewegen

Nu blijkt dat de sociale omgeving samenhangt met de mate van bewegen. Gelderlanders bewegen meer als ze iemand hebben om dit mee samen te doen. En mensen in de buurt zien bewegen, stimuleert bewegen. Ook de toegankelijkheid van de omgeving, de ervaren veiligheid en in mindere mate de aantrekkelijkheid vertonen een samenhang met de mate van bewegen. Om de buurt aantrekkelijker te maken is er volgens de inwoners behoefte aan meer groen in de buurt. Resultaten per woonomgeving en leeftijdsgroep zijn terug te vinden in de factsheet.

Samenwerking beleidsterreinen biedt kansen

De grootste gezondheidswinst kan worden behaald, als gezondheid mee wordt genomen in de inrichting van de leefomgeving van mensen. Ook biedt samenwerking tussen andere beleidsterreinen, denk aan mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefomgeving sport en gezondheid, grotere kansen voor een gezondere leefomgeving.

Prijs

Om gezond gedrag te stimuleren, werkt Gelderland op dit moment een provinciale prijs voor de meest beweegvriendelijke buitenruimte uit. Graag ontvangen we mooie ideeën over manier waarop een leefomgeving zo wordt ingericht dat het de gezondheid van buurtbewoners bevordert.

Apeldoorn

Deelnemers voor deze prijsvraag kunnen zich laten inspireren in Apeldoorn. Op initiatief van de gemeente is op 6 juli jl. het inspiratieboek ‘Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte’ gepresenteerd. Doel van het boek is het enthousiast maken en inspireren van mensen die met buitenruimte bezig zijn. En het gesprek stimuleren om zo ook bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. In overleg met de Gelderse Sport Federatie wordt gewerkt aan een jaarprogramma en een Gelderse inspiratietour rondom Gelderse voorbeelden en Buitenkansen.

Gezondheid in breed perspectief

De GGD’en adviseren gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid. Hierbij wordt gekeken naar zowel het beschermen van de gezondheid, als het bevorderen van gezond gedrag in de fysieke én sociale leefomgeving. Health in all policies is in deze een belangrijke benadering van verschillende maatschappelijke uitdagingenwaar we samen met de gemeenten invulling aan willen geven. Dit betekent onder andere dat de fysieke leefomgeving zo wordt ingericht dat deze bijdraagt aan het creëren van ontmoeting en het stimuleren van beweging. Op deze manier kan – naast dat de omgeving groener wordt – ook gewerkt worden aan het terugdringen van eenzaamheid en de gevolgen van een ongezonde leefstijl.

Richting de toekomst

De samenwerking tussen de bovengenoemde partijen biedt een basis om in de nabije toekomst te bekijken welke thema’s in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt.