Gemeente Epe: aan de slag met 5 concrete verbeterpunten

De gemeente Epe wil nog beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners. Daarom is onlangs een Quick Scan Lokale Democratie uitgevoerd. Uit de resultaten komen vijf verbeterdoelen: 1) open en transparant werken, 2) investeren in persoonlijk contact, 3) duidelijke spelregels en procedures bij participatie, 4) ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en 5) helder en duidelijk communiceren. Burgemeester Tom Horn: “Inwoners hebben duidelijke signalen gegeven. De begeleidingscommissie vindt dat de inbreng van inwoners leidend moeten zijn. Hier moeten we écht mee aan de slag!”

Aanleiding
De raad van de gemeente Epe wenste een onderzoek naar de lokale democratie in Epe. De centrale vraag voor de raad is ‘Vormen we een goed en respectabel gemeentebestuur?’. Met de Quick Scan wil de gemeente onderzoeken wat er verbeterd kan worden. De Quick Scan Lokale Democratie is een instrument van Democratie in Actie (een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers). Om het proces van de Quick Scan te begeleiden is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, gevormd door inwoners, raadsleden, de burgemeester, een wethouder en ambtenaren.

Wat is de Quick Scan precies?
De Quick Scan is zelfonderzoek waarbij als het ware een foto wordt gemaakt van de werking van de lokale democratie op dat moment. De Quick Scan inventariseert hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden nu kijken naar het democratische samenspel in hun gemeente. De Quick Scan verzamelt meningen en wensen. De scan is geen doel op zich, maar onderdeel van een langer proces van verbeteren. De verbeteragenda is een volgende stap in dit proces. Het doel van deze verbeteringen is om beter aan te sluiten bij (de wensen en behoeften van) de inwoners van de gemeente Epe en de lokale democratie te versterken.

Wat valt op?
De begeleidingscommissie zag een paar opvallende zaken in de resultaten van de Quick Scan:

  • De inwoners hebben een lage waardering van de gemeente. Deze waardering is bij de andere groepen (gemeenteraad, college en organisatie) hoger. Oftewel: de gemeente is zelf meer tevreden over de gang van zaken dan de inwoners.
  • De gemeenteraad, college en organisatie hebben een gezamenlijk doel voor ogen: inspelen op de behoefte van inwoners.
  • Het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur is lager dan het landelijk gemiddelde.
  • De inwoners geven een duidelijk signaal dat er genoeg te verbeteren valt. Veel mensen hebben de moeite genomen om in de open antwoorden aan te geven waar het beter kan.
  • De inwoners vinden de kwaliteit van de dienstverlening matig.

Tom Horn: “Het signaal is meer dan duidelijk: er valt veel te verbeteren. Naast dat we aan de slag moeten, is er ook een sterke wil om het beter te doen. Dat is een goede basis om verder mee aan de slag te gaan!”

Leidend principe verbeteragenda
De begeleidingscommissie heeft uitgesproken dat bij het opstellen van de verbeteragenda de prioritering en de input van inwoners leidend moet zijn. Het gaat immers om de inwoners, de verbeteringen moeten voor hen merkbaar worden. Daarom is ervoor gekozen om de volgende doelen te agenderen: open en transparant werken, investeren in persoonlijk contact, duidelijke spelregels en procedures bij participatie, ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en helder en duidelijk communiceren.

Indeling van de verbeteragenda
De uitkomsten van de Quick Scan zijn in het rapport gerubriceerd naar vijf thema’s: lokale democratie, raad-college-ambtelijke organisatie, communicatie, burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Bij elk thema is een top 3 van prioriteiten weergeven. De scores die door de inwoners zijn gegeven, leiden tot het advies om te focussen op hun prioriteiten. Hierna volgen in het kort de prioriteiten van de inwoners. Vanuit deze prioriteiten en de gegeven suggesties en reacties door inwoners zijn vervolgens de vijf verbeterdoelen geformuleerd. Daarbij heeft de begeleidingscommissie zich beperkt tot wat er moet veranderen, niet per se hoe dat moet gebeuren. Aanbevolen wordt om daarover met elkaar in gesprek te gaan om te komen tot concrete oplossingen.

Na de zomer: handen uit de mouwen
De begeleidingscommissie heeft de gemeenteraad het dringende advies gegeven om deze agenda spoedig om te zetten in concrete acties op korte en langere termijn. Deze acties dienen zichtbaar en merkbaar te zijn voor inwoners. Horn: “We gaan hier voortvarend mee aan de slag, in september worden de eerste verbeteracties al uitgezet. Na een jaar zullen we de uitgevoerde acties evalueren, een moment waarbij we ook inwoners betrekken.”