Grondstoffenbeleidsplan voorgelegd aan gemeenteraad Epe

Het conceptplan voor een nieuw grondstoffenbeleid ‘Grondstofrijk Epe’ heeft zes weken ter inzage gelegen voor inwoners. De inspraakperiode en ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een verandering van het plan. Het college van B&W heeft dinsdag 21 januari besloten dit grondstoffenbeleidsplan voor te leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Commissievergadering 6 februari
De behandeling van het beleidsplan in de gemeenteraad is het volgende moment voor inwoners om hun mening te geven. Inwoners, verenigingen of belanghebbenden kunnen na aanmelding inspreken bij de commissievergadering op donderdag 6 februari. De verwachting is dat de raad op donderdag 20 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit kan nemen over het voorstel.

Inwoneradvies
Het inwoneradvies vormt de rode draad in het voorgenomen plan. Inwoners hebben gevraagd om stapsgewijze verandering. We starten met intensivering van de communicatie. Inwoners hebben hier om gevraagd: help ons met informatie zodat we ons afval op de juiste manier kunnen aanbieden. De tweede helft van dit jaar gaan we de frequentie van inzameling optimaliseren en vanaf 2021 is het plan om door middel van een prijsprikkel de scheiding van restafval te bevorderen. Mensen houden hierbij de keuze: via de vertrouwde grijze container of door wegbrengen naar een ondergrondse container

Goede voorlichting
Onze inwoners weten wat werkt. Dat hebben we geleerd bij het ophalen van het inwoneradvies. Inwoners willen graag meewerken, maar vragen om goede voorlichting over het scheiden van afval. Als gemeente blijven we daarom veel aandacht besteden aan voorlichting in samenwerking met Circulus-Berkel.

Maatwerk voor specifieke doelgroepen
Voorgesteld wordt om voor specifieke doelgroepen of situaties maatwerk te leveren. Denk bijvoorbeeld aan een aparte inzameling van medisch afval en zorgen voor medicijneninzameling bij apotheken. Papiercontainers zijn dan straks op basis van vrijwilligheid. Uiteraard houden  inwoners nog steeds de mogelijkheid het oud papier te doneren aan scholen en kerken.

Het beleidsplan zelf staat op www.epe.nl