Gemeente Epenieuws

Ontwerp besluit locatie ondergrondse afval containers Oene

Burgemeester en wethouders hebben de locaties voor de plaatsing van ondergrondse containers
vastgesteld. Deze containers worden geplaatst voor de inzameling van restafval, glas, papier, pmd en
textiel. Het besluit is een uitwerking van het grondstoffenplan ‘Grondstofrijk Epe’. Het is onderdeel van
de beleidsregels ‘Beleidsregels locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval Gemeente
Epe’.

Deze bekendmaking heeft betrekking op de locatie:
• Horthoekerweg te Oene;

Ter inzage
U kunt de bijbehorende stukken inzien op www.epe.nl. Of u maakt hiervoor een afspraak.

Zienswijze
U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:
• door een e-mailbericht te sturen naar gemeente@epe.nl;
• door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Ruimte, eenheid
beheer.

Reageren?
U kunt in de bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over het
ontwerp aanwijzingsbesluit indienen bij het college van de gemeente Epe.