Gemeente Epe

Uitbreiding bedrijventerrein Eekterveld duurzaam en toekomstbestendig

Gemeente Epe is gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor bedrijventerrein Eekterveld IV in Vaassen. Dit is de uitbreiding van het bestaande terrein aan de zuidoostkant. De uitbreiding wordt een relatief kleinschalig bedrijventerrein van 4 hectare met kleine en middelgrote kavels. Het voorziet in een behoefte vanuit het lokaal Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en industrie. De gemeente wil met de uitbreiding een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein realiseren. Dit heeft meerwaarde voor de omgeving en de bedrijven die zich er gaan vestigen. Klimaatbestendig, energiepositief en zo veel mogelijk circulair.

Gezamenlijk
Met verschillende partijen werkt de gemeente aan een duurzaam toekomstbestendig bedrijventerrein. De gemeente richt de openbare ruimte in. Daarbij rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering. Zo zorgt de gemeente voor voldoende groen op het bedrijventerrein en houden we rekening met de opvang van regenwater. We leggen bijvoorbeeld een grote wadi aan. Dit is een groene greppel waar veel water kan worden opgevangen. Ook maakt de gemeente gebruik van gebruikte materialen, zoals gerecycled asfalt en straatmeubilair gemaakt van gerecyclede materialen. Van kavelkopers verwacht de gemeente dat zij rekening houden met duurzame maatregelen. Zoals het opwekken van energie door zonnepanelen, toepassing van circulaire materialen in het pand en bestrating dat gemakkelijk water doorlaat.
Wethouder Erik Visser: “het is belangrijk dat we een bedrijventerrein realiseren dat klaar is voor de toekomst. Daarom gaan wij de openbare ruimte duurzaam inrichten. Wij willen een voorbeeld stellen, ook omdat er van de kopers van de kavels ook meer verwacht gaat worden qua duurzaamheidseisen dan tot nu toe gebruikelijk is. Inzet van ondernemers, gebruikers en de gemeente is nodig om een toekomstbestendig terrein te realiseren.”

Natuur
Naast de uitbreiding van het bedrijventerrein realiseert de gemeente ook natuur. Wethouder Jan Aalbers: “Aansluitend aan de huidige uitbreiding en in een gebied ten noorden van Eekterveld IV wordt in totaal 3,7 hectare natuur gerealiseerd. Op verschillende plekken worden landschapszones aangelegd. Dit zijn zones met een groene en natuurlijke inrichting. Wij willen hiermee de impact op de omgeving verzachten en tegelijkertijd ook een aantrekkelijke werkomgeving creëren.”

Bestemmingsplan in procedure
Momenteel stelt de gemeente Epe het bestemmingsplan op, dat we in het tweede kwartaal van dit jaar in procedure brengen. Op dat moment organiseren we ook een fysiek informatiemoment. Zodat iedereen kennis kan nemen van de plannen en met de gemeente in gesprek kan gaan.
Gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure stelt de gemeente uitgiftevoorwaarden op. De verwachting is dat de ontwikkeling in 2023 van de grond komt. En de gemeente bedrijven weer kan voorzien van een kavel waar nu veel behoefte aan is. De inschrijving voor geïnteresseerde bedrijven start later dit jaar. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de verkoop zal plaatsvinden moeten nog worden vastgesteld.