VV Oene Ledenvergadering 21 mei

Hierbij nodigen wij alle leden, ereleden en leden van verdienste uit voor de halfjaarlijkse ledenvergadering van vv Oene op

dinsdag 21 mei 2019 om 20.30 uur

AGENDA

1.Opening

2. Notulen ledenvergadering d.d. 22 november 2018

3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Wijziging dag ALV (voorjaar dinsdag, najaar maandag)

b. Verbouwing clubhuis

c. Missie en visie

4. Jaarverslag secretaris

5. Vaststellen contributie 2019-2020

6. Bestuursverkiezing:

a. Aftredend en herkiesbaar zijn:
– Rianne Beumer
– Mark Tessemaker

b. Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
– Wilfred Nijhof. Het bestuur draagt Harold Jansen voor als kandidaat
– Sjoerd van Oosten. Het bestuur draagt Arjan Gerrits voor als kandidaat
Stemgerechtigde leden van de vereniging kunnen tegenkandidaten indienen. Voor de procedure verwijzen u naar het huishoudelijk reglement, artikel 15.3.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Het bestuur

De notulen van de vorige ledenvergadering liggen een half uur voor aanvang van de ledenvergadering ter inzage in het clubhuis. Deze zijn ook in te zien via onze website of kunnen worden opgevraagd via secretaris@vvoene.nl.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen de ledenvergadering te bezoeken, stoppen alle trainingen deze avond uiterlijk om 20.00 uur. De vergadering begint exact om 20.30 uur. Uw aanwezig wordt op prijs gesteld!

Voorjaarsverloting

Om 20.00 uur is de trekking van de grote voorjaarsverloting. Alle spelende leden vanaf O12 hebben via hun leider(s) een lotenboekje ontvangen. LET OP: Mocht je nog géén lotenboekje hebben ontvangen, neem dan contact op met je leider(s)