nieuws

Levert kappen historisch bos miljoenen op?

Renovatie Landgoed De Grote Bunte is mogelijk zonder woningbouw in historisch bos.

Ongeveer 25 gezinnen woonachtig aan de Molenweg en Meelzolder in Nunspeet stellen met elkaar grote vraagtekens bij de noodzaak van woningbouw in het historische bos langs de Molenweg. De buurt stelt dat op basis van een door hen opgestelde onderbouwing van het plan. Ook nam de buurt het initiatief voor contra-expertise als het gaat om natuuronderzoek. De uitkomsten van dit rapport staan lijnrecht tegenover de conclusies van een onderzoek die de projectontwikkelaar in een eerder stadium liet uitvoeren. Verder zou het plan tot stand komen met burgerparticipatie. De buurt voelt zich op dit punt in zijn geheel niet gehoord en gezien.

Instemmen met het plan? Waarom een historisch stuk bos opgeven als het niet nodig is!

De buurt vroeg zowel het college als de projectontwikkelaar herhaaldelijk om openheid te geven over de financiële noodzaak van de 10 bouwkavels aan de Molenweg. Projectontwikkelaar weigerde medewerking. In een van de bijeenkomsten zijn de belangrijkste investeringsbedragen uiteindelijk wel genoemd, daar moeten we het als buurt mee doen. Op basis van deze cijfers, openbaar beschikbare bronnen en marktkennis hebben wij een financiële doorrekening gemaakt. Hieruit blijkt dat de 10 bouwkavels aan de Molenweg helemaal niet nodig zijn en dat hierdoor onnodig een bedrag van 4 miljoen euro aan de projectontwikkelaar zou worden toegekend.

Contra-expertise onderzoek kwaliteit bos lijnrecht tegenover conclusies eerder onderzoek

De buurt schakelde een expert in om onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van het bos op het landgoed en om de gevolgen van het bouwen in het bos inzichtelijk te maken. Helaas kreeg de buurt geen toestemming van projectontwikkelaar om het landgoed te betreden, iets wat bij de voorgestelde participatie met de buurt goed had gepast. Het contra-expertise onderzoek achtten zij noodzakelijk omdat ze vraagtekens zetten bij de deskundigheid op dit gebied van de door de projectontwikkelaar ingehuurde expert. De resultaten van het onderzoek staan haaks op eerder onderzoek dat de projectontwikkelaar liet uitvoeren. Volgens zijn onderzoeker blijkt dat het om een verwaarloosd en conditioneel slecht stuk bos gaat. Het tegendeel is waar.

Enkele citaten uit het onderzoek van de Bomenconsulent dat de buurt liet uitvoeren:

Gezond en vitaal, een unieke functie vervullend

In de onderliggende plannen wordt het beeld geschetst dat het bos verwaarloosd is en ’ongezond’. Ecologische aspecten, stadsklimatologische effecten en omgevingsfactoren zijn niet benoemd. Het bos is gezond en vitaal en vervult een unieke functie met betrekking tot deze breed maatschappelijke aspecten.” *

Van grote ecologische waarde

“De houtopstanden op landgoed De Grote Bunte hebben een grote ecologische waarde door de aanwezigheid van inheemse en autochtone soorten. De bodem in het noorden en aan de westrand van het landgoed is al eeuwen gevrijwaard gebleven van ingrijpende bewerkingen biedt hiervoor de basis. Door de oude bodem en de grote bomen vervult het bos een belangrijke rol in actuele uitdagingen als hemelwaterinfiltratie/buffering en het tegengaan van het hitteeiland effect.”*

Einde van het bos

“De mate van onderhoud in de huidige situatie is als een kwaliteit te noemen voor de conditie van het bos. Woningbouw met tuinaanleg en tuinonderhoud zal het einde van het bos betekenen.”*

*Uit het rapport van De Bomenconsulent

Burgerparticipatie: geen sprake van!

In het persbericht dat vanuit de politiek is gepubliceerd, wordt gesuggereerd dat er in samenwerking met de buurtbewoners een aangepast plan is gemaakt. Hieruit blijkt dat de politiek niet eens de moeite heeft genomen om de door de buurtbewoners aangeleverde notulen van de bijeenkomsten in te lezen.  De buurtbewoners formuleerden hierin zeer duidelijk dat er geen sprake was van participatie, maar dat de projectontwikkelaar met zijn team diverse plannen eenzijdig gepresenteerd heeft die naar het schijnt al eerder waren bedacht. De suggestie die nu wordt gewekt, dat het plan in overleg met de buurt is aangepast is in ieder geval onjuist. De gepresenteerde plannen komen geheel uit de koker van initiatiefnemers en zijn niet in overleg met de buurt tot stand gekomen zoals in media wordt gesuggereerd. Omwonenden zijn namelijk fel tegen de bebouwing in het bos.

Dit ging eraan vooraf

  • Brief aan voltallig college van B&W
  • Meerdere gesprekken met burgemeester Van der Weerd om gehoor te vinden voor de problematiek in de procedure waar de buurt tegenaan loopt
  • Presentatie avonden door projectontwikkelaar op 28-01-2020, 11-02-2020 en 02-03-2020– vragen en opmerkingen van de buurtbewoners zijn niet of onjuist verwerkt in de notulen, ook niet na opmerkingen daarover. Dit is ook gedeeld met B&W, maar lijkt tot dusverre niets mee gedaan.
  • 28 december persbericht in de Stentor plan landgoed De Grote Bunte.
  • 6 januari fractievergadering, buurtbewoners hebben ingesproken.
  • 13 januari commissievergadering, buurtbewoners hebben ingesproken.
  • 6 februari brief naar college van B&W en gemeenteraad.
  • 12 juni antwoordbrief college van B&W.
  • In dit achterliggende half jaar hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met zowel de burgemeester, fracties, individuele fractieleden etc.