nieuws

Nationaal Rampenfonds stelt ‘giro 777’ open voor hulp overstromingsramp Limburg

Het Nationaal Rampenfonds heeft vandaag het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren,
bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid Limburg.


Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de
rijksoverheid is weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven
ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die initiatieven wil
het Nationaal Rampenfonds een financier zijn.

Volgens voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, Clémence Ross-van Dorp, gaat het hierbij om steun voor
kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de ‘samenleving weer op gang komt’. Zij benadrukt dat er geen
directe steun aan particulieren en ondernemingen gegeven zal worden. “Het gaat ons om burgerinitiatieven die
– nadat de modder is weggeschept – lokale noden helpen lenigen. Het geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal
worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de grootste
nood is, en kunnen maatwerk leveren. Wij hopen dan ook op grote bereidheid van Nederlanders, instellingen en
bedrijven om ruimhartig te doneren. Want je bent er niet met je herstel van je huis. Het gaat ons om het cement
in de samenleving terug te krijgen.”

Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan
gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de
rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden.

Giften kunnen worden overgemaakt via www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het
rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)

Algemene informatie:
Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opgericht in 1935 en kan binnen het Koninkrijk der Nederlanden in actie
komen als zich een ramp voordoet die door het bestuur van het NRF als ‘nationale ramp’ wordt gekwalificeerd,
na afstemming met de overheid. Of het bestuur een actie start, hangt mede af van de aard en omvang van de
ramp. Anders dan in de begintijd van het NRF neemt de overheid tegenwoordig veelal een grote
verantwoordelijkheid bij omvangrijke rampen. Persoonlijke schade is tegenwoordig op veel ruimere schaal door
verzekeringen gedekt. Het NRF komt tot een passende afbakening van activiteiten, in geval het besluit een
actieve rol te spelen.
In geval van een nationale ramp kan het NRF geld inzamelen en bijdragen verlenen aan organisaties die zich
bezighouden met hulpverlening aan slachtoffers. Het bestuur van het NRF kan in zo’n geval een
beoordelingscommissie instellen. Deze commissie beoordeelt de aanvragen om een bijdrage en adviseert het
bestuur inzake toewijzingen. Het NRF verleent sinds 2015 geen bijdragen meer aan individuele slachtoffers van
rampen. De laatst keer dat het NRF uitkeringen aan individuen heeft gedaan betrof de slachtoffers van de
Vuurwerkramp in Enschede in 2000. In 2017 heeft het NRF met twee miljoen euro op St. Maarten, St. Eustatius
en Saba dertig projecten gesteund. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het NRF, giro777.nl.
Het NRF is opgenomen op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de belastingdienst.
Zie verder: https://nationaalrampenfonds.nl/over-ons/ons-doel