Gemeente Epe

Waterschap neemt verregaande maatregelen tegen droogte

Uitbreiding onttrekkingsverbod op oppervlaktewater en grondwater

Door de aanhoudende droogte heeft waterschap Vallei en Veluwe besloten tot drie extra maatregelen. Ten eerste wordt het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uitgebreid met het inlaatgebied Valleikanaal. Ten tweede mag er enkel nog worden beregend uit grondwater tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends. Ten derde geldt voor een zone van 200 meter rondom kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur een verbod op het onttrekken van grondwater. Deze maatregelen gaan in op vrijdag 26 augustus 2022. 

Heemraad Henk Veldhuizen: “We hebben opnieuw een unieke situatie: langdurige droogte en extreem lage rivierwaterstanden. Op dit moment zien we de grondwaterstanden hard dalen en de grondwatervoorraad slinken. Uitbreiding van de maatregelen is onvermijdelijk. Nog niet eerder stelde het waterschap een verbod in op het onttrekken van grondwater. Deze maatregelen zijn nodig om onomkeerbare schade aan natuur te voorkomen en de disbalans in de grondwatervoorraad te verminderen.”

Beregeningsverbod

Zowel het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater als het verbod op het onttrekken van grondwater geldt voor categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks. Dit betekent dat particulieren en agrariërs geen water meer mogen gebruiken uit het oppervlaktewater en dat er overdag (7.00 – 22.00 uur) geen grondwater meer mag worden onttrokken voor het beregenen van gazons, siertuinen, sportvelden, golfbanen, grasland en mais.

Verbod op onttrekken oppervlaktewater niet genoeg

Voor de vierde keer in vijf jaar tijd hebben we met een extreme droogte te maken. Als waterschap zijn we verantwoordelijk voor het voorkomen van onherstelbare schade aan kwetsbare natuur en het beschermen van de grondwatervoorraad. Na een natte februari hebben het waterschap en grondeigenaren zich maximaal ingezet om water vast te houden in het gebied. Desondanks volgden in mei de eerste maatregelen om het gebruik van oppervlakte water te verminderen. Maar dit is niet genoeg. We moeten ook kritisch kijken naar het gebruik van het grondwater.

De Veluwe, de blauwe motor van Nederland staat onder druk

Hoewel het werkgebied van Vallei en Veluwe over één van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland beschikt – de blauwe motor onder de Veluwe – kunnen we daar niet onbeperkt gebruik van maken. Door veranderingen in land- en waterverbruik zien we dat er nu 150 miljoen m3 minder water beschikbaar dan 100 jaar geleden. Terwijl afgelopen jaren de neerslag is toegenomen. Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig. 

Actuele informatie droogte

Actuele informatie over droogte, de maatregelen en bijbehorende kaarten zijn te vinden op: www.vallei-veluwe.nl/droogte