Gemeente Epe

regels carbidschieten Gemeente Epe

 • Wanneer u carbid wilt afsteken, dan moet u zich aan een aantal regels houden.
 • Deze regels zijn er voor uw veiligheid en om onnodige overlast te voorkomen.
 • Carbidschieten in de gemeente Epe mag alleen op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 0.00 en 2.00 uur ’s nachts. Carbidschieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom met uitzondering van stiltegebieden zoals die zijn aangewezen op grond van de Provinciale Milieuverordening.

Regels voor carbidschieten

Om het carbidschieten veilig te laten verlopen zonder onnnodige overlast gelden er bepaalde regels. Deze leest u hieronder.

 • De (melk)bus/de container/het opslagvat of een ander dergelijk voorwerp mag geen grotere inhoud hebben dan 30 liter.
 • Het gebruik van (metalen) busdeksels is niet toegestaan.
 • Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen moet zodanig zijn dat deze geen schade aan mens, dier of goed kunnen veroorzaken.
 • Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van acetyleengas afkomstig uit de reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengels met vergelijkbare eigenschappen.
 • Het schieten mag uitsluitend buiten de bebouwde kom plaatsvinden, met uitzondering van stilte- en vogelbeschermingsgebieden.
 • Het schieten met carbid op de openbare weg en in tunnels of viaducten is niet toegestaan.
 • Het schieten met carbid op particuliere grond is niet toegestaan zonder toestemming van grondeigenaren of de grondgebruiker.
 • Er mogen niet meer dan twee (melk)bussen/containers/opslagvaten en/of dergelijke voorwerpen tegelijk gebruikt worden.
 • Het carbidschieten mag uitsluitend plaatsvinden door en/of onder toezicht van één of meerdere meerderjarige personen.
 • Er mag slechts worden geschoten in de richting die tegengesteld is aan de richting van:
  – de dichtstbijzijnde woonbebouwing of andere bebouwing waarin verblijf gehouden wordt
  – een vogelbeschermingsgebied
  – een stiltegebied
  – een voorziening voor het houden van dieren
  – de openbare weg
 • Daarbij moet ook worden voldaan aan een bepaalde afstand: de plek waar het carbidschieten plaatsvindt moet minimaal 500 meter van een verpleeg- of verzorgingstehuizen of een stiltegebied zijn. De afstand tot overige gebouwen moet tenminste 100 meter zijn.
 • Het vrije schootsveld moet tenminste 75 meter zijn.
 • Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten in acht worden genomen om te voorkomen dat een ander in gevaar wordt gebracht of schade of onevenredig veel hinder ondervindt van het schieten met carbid.